آرشیو رویدادهای آموزشی

 
18
دی
آزمون‌های پایان نیم‌سال اول ١٤٠١ - ١٤٠٠ (٤٠٠١) ـــ ١٨ دی‌ماه تا ٣ بهمن‌ماه ١٤٠٠
3
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ١٤٠١ـ ١٤٠٠ (٤٠٠١) ــــ ٣ دی‌ماه ١٤٠٠
10
مهر
حذف و اضافۀ نیم‌سال اول تحصیلی ١٤٠١ ـ ١٤٠٠ (٤٠٠١) ـــ ١٠ و ١١ مهرماه ١٤٠٠
27
شهریور
مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول تحصیلی ١٤٠١ ـ ١٤٠٠ (٤٠٠١) ـــ ٢٧ شهریورماه
13
شهریور
انتخاب واحد نیم‌سال اول تحصیلی ١٤٠١ـ ١٤٠٠ (٤٠٠١) ــ ١٣ الی ١٦ شهریورماه ١٤٠٠
6
شهریور
آزمون‌های پایان نیم‌سال تابستان ٠٠ - ٩٩ (٩٩٣) ـــ ٦ الی ١١ شهریورماه ١٤٠٠
21
تیر
انتخاب واحد نیم‌سال تابستان ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٣) - ٢١ و ٢٢تیرماه ١٤٠٠
1
تیر
آزمون‌های پایان نیم‌سال دوم ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ــ ١ الی ٢١ تیرماه ١٤٠٠
21
خرداد
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ــــ ٢١ خرداد ١٤٠٠
26
اردیبهشت
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ ٢٦ تا ٢٩ اردیبهشت ماه ١٤٠٠