آرشیو رویدادهای آموزشی

 
7
خرداد
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ــــ ٧ خرداد ١٤٠٠
17
اسفند
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ ١٧ تا ٢٠ اسفندماه ١٣٩٩
16
اسفند
حذف و اضافۀ نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ١٦ و ١٧ اسفندماه ١٣٩٩
5
اسفند
انتخاب واحد با تأخیر نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٢) ـ ٥ و ٦ اسفندماه ١٣٩٩
2
اسفند
شروع مشاهدۀ دروس نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩٢) ـــ ٢ اسفند‌ماه ١٣٩٩
25
بهمن
انتخاب واحد نیم‌سال دوم تحصیلی ٠٠ـ ٩٩ (٩٩٢) ـ ٢٥ و ٢٦ بهمن ماه ١٣٩٩
27
دی
آزمون‌های پایان نیم‌سال اول ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ــ ٢٧ دی‌ماه الی ١٦ بهمن ماه ١٣٩٩
19
دی
پایان مهلت مشاهدۀ دروس نیم‌سال اول ٠٠ ـ ٩٩ (٩٩١) ــــ ١٩ دی‌ماه ١٣٩٩
19
آبان
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ــــ 19 تا 25 آبان 1399
18
شهریور
زمان برگزاری آزمون‌های معرفی به استاد ـــ ١٨ و ١٩ شهریورماه ١٣٩٩